Work And Leisure (Arbeit Und Freizeit)


Noun (Substantiv)
das Fest celebration
das Ostern Easter
das Spiel game
das Weihnachten Christmas
der Ball ball
der Fußball soccer
der Geburtstag birthday
der Spaß fun
der Sport sports
die Arbeit work
die Party party

Verb (Verb)
finden find
malen paint
singen sing
spielen play
suchen look for
verstecken hide

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Njësitë e tjera:

Këto ushtrime argëtuese janë më të detajuara dhe bashkëvepruese. Ato ju ndihmojnë të zbuloni më shumë fjalë nga tema të ndryshme.

Njësitë e tjeraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf