Basic Phrases (Grundlagen)


Conversation (Konversation)
Auf Wiedersehen! Goodbye!
Bitte! Please!
Danke! Thank you!
Entschuldigung! Sorry! / Excuse me!
Gute Nacht! Good night!
Guten Abend! Good evening!
Guten Morgen! Good morning!
Guten Tag! Good day!
Hallo! Hello! / Hi!
Ich liebe dich. I love you.
Ja. Yes.
Nein. No.
Tschüss! Bye!
Wie geht es dir? How are you?
Wie heißt du? What is your name?

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të Ilustruara

Njësitë e tjera:

Këto ushtrime argëtuese janë më të detajuara dhe bashkëvepruese. Ato ju ndihmojnë të zbuloni më shumë fjalë nga tema të ndryshme.

Njësitë e tjeraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf