пространство (Space)


наречие (Adverb)
at the bottom долу
at the top горе
away далеч
back назад
back and forth назад и напред
down надолу
here тук
in the back отзад
in the front отпред
inside вътре
into в
left ляво
out of от
outside отвън
over there там
right дясно
there натам
up нагоре

прилагателни (Adjective)
angular ъглов
big голямо
closed затворено
far далеко
high високо
long дълго
low дълбоко
narrow тясно
near близо
open отворено
round кръгло
short късо
wide широко

> движение и позиция (Movement And Position)

глагол (Verb)
arrive пристигам
come идвам
drive карам
fall падам
fly летя
go вървя; отивам
hang вися
jump скачам
leave тръгвам
lie лежа
rise качвам
run вървя; бягам; тичам
run fast тичам; бягам
sit седя
sit down сядам
stand стоя
walk отивам на разходка

> движещи се обекти (Moving Objects)

глагол (Verb)
carry нося
get донасям
hold държа
lay лягам
pull дърпам
push натискам
put слагам
turn въртя

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf