функционални думи (Function Words)


личното местоимение именителен падеж (Personal Pronoun)
I аз
he той
it то
one един / вие
she тя
they те
we ние
you ти

предлог (Preposition)
after след
against срещу
at върху
before преди
for за
next to до
on на
through през
to към

съюз (Conjunction)
and и
because защото
but но
if ако
or или
so that за да (um)
when когато

въпросителна местоимение (Interrogative Pronoun)
how как
what какво
where къде
where from от къде
where to накъде
who кой
why защо?

собственическо местоимение (Possessive Pronoun)
her нейн
his негов
my мой
our наш
their техен
your твой

Натиснете върху символа за чуете произношението и се уверете, че вашите високоговорители са включени :-).

Опитайте нашите безплатни упражнения с илюстрации:

Намери, упражни, провери: само с три стъпки ще научиш забавно и бързо нови думи, и тяхното произношение.

Упражнения с илюстрацииDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf