Function Words (Function Words)


Personal Pronoun (Personal Pronoun)
I I
he he
it it
one one
she she
they they
we we
you you

Preposition (Preposition)
above above
after after
against against
at at
before before
behind behind
below below
for for
from from
in in
in front of in front of
next to next to
on on
through through
to to

Conjunction (Conjunction)
and and
because because
but but
if if
or or
so that so that
when when

Interrogative Pronoun (Interrogative Pronoun)
how how
what what
where where
where from where from
where to where to
who who
why why

Possessive Pronoun (Possessive Pronoun)
her her
his his
its its
my my
our our
their their
your your

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf