Work And Leisure (Work And Leisure)


Noun (Noun)
Christmas Christmas
Easter Easter
ball ball
birthday birthday
celebration celebration
fun fun
game game
party party
soccer soccer
sports sports
work work

Verb (Verb)
find find
hide hide
look for look for
paint paint
play play
sing sing

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf