Quantity (Quantity)


Adverb (Adverb)
almost almost
alone alone
both both
every every
everybody everybody
everything everything
little little
more more
much much
nothing nothing
some some
something something
together together

Noun (Noun)
number number
part part
percent percent
piece piece
thing thing

Adjective (Adjective)
different different
empty empty
even even
half half
odd odd
same same
whole whole

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf