Communication (Communication)


> General (General)

Verb (Verb)
ask ask
be called be called
say say
show show
tell tell

> Spoken And Written And Online (Spoken And Written And Online)

Verb (Verb)
call call
mail mail
read read
scream scream
send send
speak speak
talk talk
talk on the phone talk on the phone
write write

Klikoni simbolin për të dëgjuar shqiptimin dhe mos harroni që të ndizni altoparlantët :-).

Provoni ushtrimet tona të ilustruara falas:

Eksplorimi, Praktika dhe Testimi: Me këto tre hapa mund të mësoni me lehtësi fjalë të reja dhe shqiptimin e tyre.

Ushtrime të IlustruaraDeutsch-Unterricht online

  • Dominik H. (Deutsch)

  • Probestunde 15 Euro
    • Konversation
    • Deutsch Niveau A1 und B2
    • Deutsch für Studium und Beruf